KAMUOYU AÇIKLAMASI

4 Ekim 2023


İdare proje yönetiminde öncelikle proje kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayacak konsepti doğru bir şekilde belirleyerek işin yapılacağı arazinin onaylı imar planı, mülkiyet durumu, zemin etüdleri, arazi topografik haritası ve araziye uygun vaziyet planı aşamalarının tamamlanmasından sonra uygulama ya da avan projelerin hazırlanarak ihale aşamasına geçilmektedir. Projenin uygulanacağı arsanın belirlenmesi, arsaya uygun imar planı süresi, imar planlarının askı süresi, plana yapılan itirazlar sonucu planların revize edilmesi, ihtiyaçlara göre projelendirme, ihaleye çıkılması, yüklenici ile sözleşmenin imzalanması ve yer teslimi ile işe başlanmaktadır. Yapım sözleşmesi imzalandıktan sonra teslimlerde gecikmeye sebep vermemek için projenin ihale edilmesi ve yer teslimini müteakip, inşaat ilerleme seviyesi, en az % 20 ‘lere gelmeden hak sahipleri ile Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmamakta ve satışlara başlanılmamaktadır. Yapılan bu uygulamalar ve alınan tedbirler sonucunda geç teslim edilen proje ve konut sayısı en düşük seviyeye indirilmiştir. TOKİ olarak hak sahiplerine sözleşmede taahhüt edilen tarihten önce, teslimleri gerçekleştirmeyi gayret etmekte ve bunu büyük ölçüde başarmaktayız. Her ne kadar bazı projelerde yaşanılan aksaklıklar olsa da bu aksaklıklar geç teslime sebep olmamıştır.

Bazı basın organları ve konunun tarafı olmayan 3.kişiler, siyasi mülahazalarla kamuoyu oluşturmak amacıyla hak sahibi olup olmadığı belli olmayan şahısları toplamak suretiyle provokasyon amaçlı hareket etmektedirler. Bu tür davranışlar ve özellikle şantiye alanlarında yapılan provakatif çekim, söylem ve açıklamalar, belli bir takvime göre çalışmalarını yürüten şantiyelerimizdeki çalışmaları olumsuz etkilemekte fayda yerine sürece zarar vermektedir. Küresel olarak yaşanan pandeminin ardından ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi sonrasında malzeme tedariği ve işçilik konusunda zaman zaman zorluklar ortaya çıkabilmektedir.  Bu nedenlerle bazen yüklenici iş akışında aksaklıklar yaşanabilmektedir.

Ayrıca yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle yüklenicinin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirememesi durumunda Yapım İşi Sözleşmeleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde süre uzatımları verilebilmektedir. Yine, yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerle sözleşmenin ifası imkansız hale gelirse sözleşmenin tasfiyesine, yüklenici kusurunun varlığı halinde ise bazen de feshine karar verilerek yeniden ihaleye çıkılması da söz konusu olabilmektedir. İlgili mevzuat,  ihale makamı olan İdaremize yasal koşulların mevcudiyeti halinde süre uzatımı ve işin tasfiyesi ile feshine karar verme, yükleniciye de talep etme hakkını vermekte olup, İdarenin bu yasal yetkilerini kullanması durumunda; bazen projenin öngörülen sürede tamamlanamaması neticesi doğabilmektedir. Bununla beraber zaman zaman yapım esnasında işin kendi özelliğinden ya da araziden kaynaklı proje değişiklikleri az sayıda da olsa da yaşanabilmektedir. Diğer taraftan, pandeminin ardından ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi sonrasında afetten etkilenmiş olan illerde acilen inşai faaliyetlere başlanmış olması sebebiyle bu yoğunluktaki  inşai faaliyet için ihtiyaç duyulan malzeme tedariği ve işçilik konusunda ortaya çıkan aksaklıklarla birlikte bu durum, İdaremiz toplam iş hacminin  en fazla % 5’ine tekabül etmektedir.

Covid-19 Pandemisinin ekonomik etkileri dünyada henüz ortadan kalkmamış iken; 06.02.2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla afetten etkilenenlerin barınma ihtiyaçlarını bir an önce giderebilmek amacıyla inşa ettiğimiz sosyal konutların öngörülen sürede teslimi  amacıyla azami gayret  içindeyiz.

Öte yandan, hak sahipleri gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptirler. Bu itibarla hak sahiplerimizin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme haklarını kullanabileceklerini ve ödemiş oldukları bedellerin kendilerine iade edilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyiz.

Sonuç itibarıyla, TOKİ den hak sahibi olan vatandaşlarımızın bu tür provakatif söylem ve davranışlara itibar etmemeleri, sorun ve çözüm önerileri ile ilgili İdaremiz ile irtibata geçerek projeler ile ilgili bilgi almaları hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.