Başvuru Şartları

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
 

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
 
 1. T.C. vatandaşı olması,
 2. Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
 3. Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
 4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç),
 5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
 6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.700 TL olarak uygulanmaktadır.),
 7. Bir hanehalkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,
 
  gerekmektedir.
 
Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
 
 • 1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin”,
 • 2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”,
 • 3. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”
 
başvuruları ayrı olarak 3 kategoride kabul edilecektir.
 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 
1. Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
 
 • Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
 
 • Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklarından herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
 
2. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nden alacakları “Belgeyi” ,
 
3. Engelli vatandaşlarımızın, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden en az % 40 engelli olduğuna dair alınmış sağlık heyet raporu.
 
 
 
KURA ÇEKİLİŞİ
 
 1. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
 2. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
 3. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.
 
            Kura çekim işlemleri aşağıda belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.
 
 1. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konut alma hakkı ve konut belirleme kurası,
 2. Engelli vatandaşlarımızın konut alma hakkı ve konut belirleme kurası,
 3. Diğer başvuru sahiplerinin konut alma hakkı ve konut belirleme kurası.
 
 
SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER
 
1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan ....... il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl),
 
2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 2 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge
 
Vatandaşlarımızın, ilan edilen tarihlerde bu belgeleri ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlaması gerekmekte olup, kanıtlayamayan vatandaşlarımızın hakları iptal edilmektedir. İdare, gerekli gördüğü hallerde ek belge(ler) isteyebilmektedir.
 
 
1. KATEGORİDE EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLANLARDAN TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİ, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN YARARLANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ
 
 1.  Aracı, Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olması halinde;
a) İlan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin “Konut Tahsis Belgesi”ni ilgili Banka Şubesinden temin edebilecektir. Hak sahibine ilişkin bilgiler ile “Konut Tahsis Belgesi”, ilgili Temerküz Banka şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılacaktır.
 
b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü hak sahibine ilişkin kredi talebini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na iletecek ve açılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecektir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.
 
 1. Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dışında başka bir banka olması halinde;
a) İlan edilen tarihler arasında ilgili Banka şubesinden  alacakları “Konut Tahsis Belgesi” ile birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesine başvuracaktır. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.
 
b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdaremizden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılacaktır. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.
 
EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ
 
Hak sahipleri, İdaremizce ilan edilecek tarihler arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayabileceklerdir.

Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.
 
Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. 
 
OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ
 
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar, konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
 
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
 
 • Adıma  kayıtlı  konut yok  ama  arsa var (hisseli, hissesiz, satın alma ya da miras yoluyla  intikal etmiş arsalarını  soruyorlar). Bu  benim başvuru  yapmama engel mi?
 • Adıma kayıtlı hisseli bir apartman dairem var (müstakil ev de olabiliyor, büyük çoğunluğu miras yoluyla intikal etmiş) Bu benim başvuru yapmama engel mi?
  • Alt Gelir Projelerine başvuruda bulunan başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına (18 yaşının altındaki çocuklar) ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmadığına dair İl Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan belgenin ibraz edilmesi talep edilmektedir. Eşlerden biri üzerine bağımsız gayrimenkul (%100) bulunması halinde, eşlerden ikisi de başvuru yapamaz. Gayrimenkulün eş ve velayet altındaki çocuklar dışında kalan kişilerle hisseli olması halinde eşlerden yalnızca biri başvuru yapabilir. Alt Gelir Grubunda arsa ve araziler de bu kapsamda yer alırken, Sosyal konutlarda bu şart aranmamaktadır.
   Diğer bir deyişle, sosyal konutlara başvuru için başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına (18 yaşının altındaki çocuklar) ait tapuda kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması gerekmektedir. Fakat bu durumda da eşlerden yalnızca biri başvuru yapabilir.
   Bununla birlikte, başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına (18 yaşının altındaki çocuklar) ait tapuda kayıtlı herhangi bir konutun bulunması halinde, eşler iki projeye de (Alt Gelir ve Sosyal Konut) başvuru yapamazlar. Ayrıca arsa tapulu (kat irtifaklı) konutlar da hisseli gibi görünmesine rağmen üzerinde konut olması ve tapu tahsisli olması sebebiyle, eşler başvuru yapamaz.
 • Yıllardır İstanbul'da yaşıyorum. İki yıl önce il dışı  görevi çıktı bir yıl kaldıktan sonra döndüm. Şu anki ikametim sadece bir yıl oldu ama öncesinde 20 yıl boyunca İstanbul'da oturdum. Toplamda 21 yıllık İstanbul'da olduğuma  göre benim başvuru hakkım var mı?
  • İl / İlçe Nüfus Müdürlüklerinden istenilen onaylı vukuatlı nüfus kaydı ile son 2 (iki) yıldır ikamet edildiğini gösterir belgenin olması gerekmektedir. Bu belgeye ilave olarak, son 2 (iki) yıldır ikamet edildiğini gösteren her yıla ait Elektrik, Su, Doğalgaz, Ev telefonu, Cep telefonu faturalarından birinin ibrazı da gerekmektedir. Ancak son iki yıla ait ikamet şartlarını resmi makamlarca belgeleyemeyen şahısların başvuruları kabul edilmemektedir.
 • Biz peşinatı yatırıp hak sahibi olduğumuzda hangi daireyi alacağımıza nasıl karar veriliyor. Kurada zemin kat ya da  aynı kategorideki en küçük daire çıkarsa ne olacak? (Bu okurumuz istemediği bir daire çıkması halinde neler yapabileceğini soruyor. Aslında listedeki fiyatlar zemin kat olması ve metrekaresine göre düşüyor ama belki sizin buna verebileceğiniz ilave bir yanıt olabilir.)
  • Kişiler başvuru sırasında sosyal konutlardan yalnızca 1+1, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tiplerinden birine müracaat edebilir. Söz konusu konut tiplerine ilişkin çok sayıda farklı m2 büyüklüğünde konutlar yer almaktadır. Kişiler sadece konut tipine yani 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipine müracaat edecek olup; konut m2, kat, yön ve cephe özellikleri ile konut fiyatı  Konut Belirleme Kurası ile belirlenecektir. Kura sonrası kişiler kendilerine çıkan konutu dilerlerse Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama dönemi içerisinde İdaremiz tarafından Türkiye Halk Bankası Başakşehir Şubesi’ne gönderilen “Becayiş” dilekçesi doldurarak bir başka konut alıcısı ile değiştirebilirler. Ancak bu işlem kişiler Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamadan önce yapılmak zorundadır. Sözleşme imzalayan kişiler becayiş hakkını kaybetmiş sayılırlar. Sözleşme imzalama dönemi içinde sözleşme imzalamayanların konut hakları kullanılmamış sayılır ve başvuru bedelleri sözleşme imzalama döneminden sonra kendilerine ödenir.
 • Üzerimde tapuya kayıtlı hiçbir gayrimenkul yok  ama yüklü miktarda para var? Ben Toki'ye başvurabilir miyim? (Yüklü denilen  rakkamlar aslında 100-200 bin lira aralığı ama nakit varlğının başvuruyu etkileyip etkilemediğini merak ediyorlar.
  • Alt Gelir Grubu için başvuru yapacak olan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının aylık net geliri 3.700,-TL’yi geçmeyecek olması şartı (herhangi bir sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın) aranmakta olup; kişilerin para veya benzeri taşınabilir varlıklarının olması başvuruya engel teşkil etmemektedir.    
 • Bir aile düşünelim evin reisi ve  hanımının emeklilikleri var. Kendi şartları başvuruya uygun değil. Ama  20 yaşını  geçmiş evlilik çağındaki çocukları (Bu çocuk öğrenci de olabilir, çalışan da) adına başvuru yapabilirler mi?  
  • Sosyal konutlarda 18, Alt Gelir Grubunda ise 25 yaşını bitirmiş her birey, ayrı ayrı olmak üzere ailelerinin (anne, baba ve kardeş) gelir durumuna ve gayrimenkulünün olup olmadığına bakılmaksızın, kendi adlarına başvuru yapabilirler. Başvuru yapacak kişilerde sosyal güvence, öğrenci veya işsiz gibi bir ayrım yapılmamaktadır. Ancak, bu çocuklar adına ailesi başvuruda bulunamaz. Çocukları adına başvuruda bulunmak isteyenler, noterde düzenlenen vekaletname ile başvuru yapabilirler. 
 • Diğer  projelerde hep  belirli bir süre ikamet veya  nüfus kaydının  istanbul'da olması şartları aranıyordu. Bu  projede  de iki yıl ikamet şartı var, Yoksul grubunda ise  3 yıl. Şimdi bir vatandaş bu kontlardan satın alabilmek için nüfus kaydını istanbul'a aldırırsa başvuruya hak kazanabilir mi?
  • Kayabaşı projesi dahilinde Alt Gelir  grubuna yönelik 400 adet ve Sosyal Konut niteliğinde 1100 adet olmak üzere kuralı satış yöntemi ile satışa sunulacak olan toplam 1500 adet konut satışı gerçekleştirilecek olup bahse konu proje dahilinde Yoksul Grubuna yönelik satışımız bulunmamaktadır. Yoksul Grubuna yönelik satışlarımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü ile İdaremiz arasında yapılan protokoller çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
   Bununla birlikte bahse konu proje dahilinde müracaatlar 3 kategoride alınmakta olup bunlar;
   • 1. Kategori: Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri,
   • 2. Kategori: En az %40 Engelli Vatandaşlar,
   • 3. Kategori: Diğer Alıcı Adayları
    olarak belirlenmiş olup son 3 yıl İstanbul’da ikamet etme koşulu sadece 1. Kategoride yer alan Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri için geçerlidir.     
 • Yoksul grubundaki konutlarda belirli süreli (örneğin borcu bitene kadar) ikamet zorunluluğu var mı?
  • İdaremizce satışa sunulan Kayaşehir 18. Bölge 1. Ve 2. Etap Projesi ile 19. Bölge Projelerinde 1100 adet, 23. Bölge Altgelir Grubunda 400 adet konut olmak üzere toplam 1500 adet konut satışa sunulmuş olup; bu konutlardan yalnızca Altgelir Grubuna yönelik olan 23. Bölgedeki 400 adet konutta ikamet etme (Kendisi, eşi, çocukları, annesi ve babası), kiraya verememe ve borcu bitinceye kadar devir yapmama şartı aranmaktadır. Bu şartlara uymayan kişilerin tespit edilmesi halinde İdaremiz tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri feshedilmektedir. Sosyal konutlarda yani 18. ve 19. Bölgede yer alan 1100 konut için ikâmet şartı aranmamakla birlikte, yalnızca teslimden itibaren 2 yıl devir yasağı bulunmaktadır.