Başvuru Şartları

 Taleplerin TOKİ tarafından değerlendirilebilmesi için aşağıdaki belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir.
 
 1. Konut talebinin belirlenmesine yönelik anket sonuçları değerlendirme formu (Anket formuna göre Belediyelerce yapılacak anketin sonuçları) (ANKET FORMU, ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRME FORMU)
   
 2. Konut talep yazısı (Anket sonuçlarının değerlendirilmesiyle talep edilen konut tipini, konut sayısını ve sosyal donatı istenip istenmediğini bildiren yazı),
   
 3. Öneri arsaya ait üzerine mülkiyet bilgileri işlenmiş halihazır harita paftası varsa yine üzerine mülkiyet bilgileri işlenmiş 1/5000 ve 1/1000'lik imar plan paftaları ve plan onamasına esas meclis kararı (plan ve halihazır harita verileri pafta formatında olacak, a-4 ya da a-3 fotokopi olmayacak), bu bilgilere ait varsa sayısal ortamda CD ye kayıtlı verileri. Taşınmazın imar planı varsa ve imar planı üzerinde halihazır haritası bulunuyorsa ayrıca halihazır haritasına gerek duyulmamaktadır.
   
 4. İmar planı yok ise ilgili kurumlardan (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü, ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, ilgili Enerji Dağıtım Şirketi, taşınmazın bulunduğu bölgede diğer kurumlarla ilgili yatırımlar var ise BOTAŞ (doğalgaz boru hattı vb), Milli Savunma Bakanlığı (NATO boru hattı, Askeri Güvenlik Bölgesi vb.) alınacak imar planı yapımına esas kurum görüşleri.
   
 5. Taşınmazın ilgili Kadastro Müdürlüğü onaylı koordinatlı kadastro haritası, ilgili Tapu Müdürlüğü onaylı güncel tapu kaydı, Başvuru yapılan yılın emlak beyan değeri,
   
 6. Arsanın varsa zemin etüdü ya da varsa yakınında bir bölgede yapılmış zemin etüdü
   
 7. TOKİ tarafından konut inşaatı yapılacak öneri alanın ada dışı genel altyapısı yok ise (Kanalizasyon, atık su, elektrik, su, telefon, doğalgaz, vb) Belediye tarafından konut inşaatları ile eş zamanlı olarak altyapı imalatlarının yapılacağına dair taahhütname,
   
 8. Proje alanına ulaşımı sağlayacak mevcut yollar ile açılması gereken yol bağlantılarının, proje alanına en yakın mevcut kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu bağlantı noktası bilgilerinin, güzergah ve boru çaplarını da içerecek şekilde, kadastral krokiler varsa imar planları ya da halihazır haritalar üzerine işaretlenmesi, ayrıca bu bağlantıların geçeceği güzergahı kapsayan tüm parsellere ait güncel tapu kayıtlarının gönderilmesi,
 9. Anılan arsanın TOKİ’ye devrini yapmaya, başvuruyu yapan yerel yönetim adına TOKİ lehine garantör olarak ipotek ve temlik vermeye ve konutların yapımı ve satışı ile ilgili hususlarda TOKİ ile yerel yönetim adına her türlü protokol imzalamaya yetkili olduğuna dair kararı. (Belediyeler için Belediye Başkanının yetkili olduğuna dair MECLİS KARARI)